ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Mobbing w pracy

Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w jego przedsiębiorstwie. Odpowiada on za własne działanie oraz za dopuszczenie do stosowania mobbingu przez swoich pracowników wobec innych pracujących u niego pracowników.

Zgodnie z kodeksem pracy mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżaj lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. W przepisach nie został określony minimalny okres nękania lub zastraszania pracownika. Także ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania ma charakter zindywidualizowany i jest dokonywana przez sąd pracy na gruncie konkretnego przypadku.

Z praktyki sądowej można stwierdzić, że mobbingiem jest przykładowo : stałe przerywanie wypowiedzi, uporczywe i nieuzasadnione krytykowanie, ustne groźby i pogróżki, poniżające gesty lub komentarze, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej. Także lobbingiem będzie zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, niedawanie pracownikowi żadnych zadań do wykonania, odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie wykonania prac bezsensownych.

Pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing tylko, gdy wykaże, że jego działanie nie było bezprawne. Oczywiście dowody na poparcie swoich argumentów pracodawca i pracownik mogą przywoływać różne. Odpowiednimi dowodami mogą być: dokumenty, korespondencja, nagrania rozmów, zeznania świadków. Sąd swobodnie ocenia materiał dowodowy na podstawie całokształtu zebranych dowodów.

Skuteczne dochodzenie roszczeń przez pracownika z tytułu stosowanego mobbingu w pracy możliwe jest praktycznie tylko na drodze sądowej.

Pracownik, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Musi przy tym wykazać nie tylko fakt pogorszenia zdrowia, ale także to, że jest on następstwem zachowań mobbingowych. Pracownik powinien przygotować odpowiednią dokumentację medyczną, która będzie wskazywała rozstrój zdrowia psychicznego lub fizycznego oraz sposób, w jaki był on leczony. Aby udowodnić wpływ mobbingu na stan zdrowia pomocne będzie przedstawienie i porównanie wyników badań z okresu poprzedzającego bezpośrednio stosowanie mobbingu z wynikami badań już po jego zaistnieniu.

Ponadto w przypadku rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu pokrzywdzony może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Górna granica odszkodowania, którego można żądać, nie jest określona i powinna odpowiadać poniesionej szkodzie.Trzeba pamiętać, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem mobbingu jako przyczyny. Bardzo istotne z punktu dochodzenia przyszłych roszczeń jest to, aby w wypowiedzeniu pracownik wskazał, że był poddawany mobbingowi przez konkretne osoby.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach