ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Egzekucja za darmo

Postępowanie egzekucyjne często związane jest ze znacznymi kosztami na rzecz komornika. Jak można zwolnić się od kosztów postępowania egzekucyjnego?

W przypadku, gdy strona już podczas postępowania sądowego została w całości zwolniona z kosztów sądowych również postępowanie egzekucyjne jest dla niej całkowicie bezpłatne. Kodeks postępowania cywilnego stwierdza, że zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne. Oznacza to, że wierzyciel nie musi w sprawie zwolnienia z kosztów egzekucyjnych składać już żadnych wniosków. Ma to również takie konsekwencje, że komornik z urzędu nie wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczek, które za wierzyciela pokrywa Skarb Państwa. Natomiast w przypadku osób, które w postępowaniu sądowym nie były zwolnione z kosztów postępowania, wymagane jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania egzekucyjnego. Podczas wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik upomni się o stosowne zaliczki. W przypadku braku środków na ich pokrycie można złożyć wniosek o zwolnienie z tych kosztów. Wniosek składa się do sądu, który wydał egzekwowany wyrok. Wskazuje się w nim, że wierzyciel domaga się zwolnienia od kosztów postępowania egzekucyjnego w całości lub w określonej jego części. Dodatkowo do wniosku o zwolnienie od sądowych kosztów egzekucyjnych należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania osoby wnioskującej o zwolnienia od kosztów egzekucyjnych.

W niektórych sprawach wierzyciel będzie już z mocy samego prawa zwolniony z kosztów postępowania egzekucyjnego i nie będzie musiał składać o to wniosku. Z mocy prawa zwolnieni są wierzyciele, którzy dochodzą zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, a także pracownicy egzekwujący wyroki zapadłe w  sprawach pracowniczych.

Komornik pobiera od strony, która wniosła o dokonanie czynności, zaliczkę na pokrycie wydatków, przy czym od uiszczenia zaliczki uzależnia podjęcie czynności egzekucyjnych. Wydatkami poniesionymi w toku egzekucji są np. należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości, koszt uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia, koszt doręczenia korespondencji.

Należy jednak pamiętać, że z chwilą złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do komornika lub sądu powstaje obowiązek zwrotu kosztów tego postępowania przez dłużnika na rzecz wierzyciela egzekwującego. Do niezbędnych kosztów egzekucji należą m.in.: zaliczki poniesione przez wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, koszty ustanowienia jednego radcy prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty egzekucji ustala komornik lub sąd, zależnie od tego, do kogo należy jej przeprowadzenie. Na postanowienie sądu służy zażalenie. Na postanowienie komornika – ustalające koszty postępowania egzekucyjnego – przysługuje skarga na czynność komornika do sądu rejonowego. A na postanowienie sądu rozstrzygające skargę na czynność komornika przysługuje stronom oraz komornikowi zażalenie. Wnosi się je do sądu okręgowego.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz