ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Adopcja – kto może adoptować dziecko?

Nie każdy może zostać rodzicem adopcyjnym. Od kandydata na nowego rodzica sąd oczekuje posiadania zdolności wychowawczych, możliwości finansowych na utrzymanie dziecka, odpowiedniego mieszkania i dobrego zdrowia.

Sad może orzec przysposobienie na wniosek jednej osoby (samotnej lub pozostającej w związku małżeńskim), jak i na wniosek obojga małżonków. Jednakże ze względu na dobro dziecka preferuje się adopcję wspólną przez małżonków. Wspólnie mogą przysposobić dziecko tylko małżonkowie, tj. osoby, które pozostają w związku małżeńskim – czyli jak na razie tylko kobieta i mężczyzna. Jest to szczególna ochrona dziecka przed konfliktem między nowymi rodzicami – w przypadku konkubinatu istnieje większe prawdopodobieństwo rozstania partnerów i co za tym idzie pogorszenia sytuacji dziecka.

Przysposobić można tylko małoletniego (warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie) i tylko dla jego dobra. Dolną granicą wieku dziecka jest 6 tygodni życia. Między przysposabiającym, a przysposabianym musi istnieć minimalna różnica wielu 18 lat. Różnica wieku ma upodobnić stosunek między nimi do przeciętnej rodziny opartej na więzi biologicznej. W wyjątkowych sytuacjach różnica wieku ona zostać obniżona, jeżeli nie ucierpi na tym dobro dziecka. Ponadto konieczne jest uzyskanie zgody małoletniego na adopcję, jeśli ten ukończył lat 13, w wyjątkowych przypadkach sąd może odstąpić od uzyskania takiej zgody np. jeśli dziecko z uwagi na chorobę nie jest w stanie wyrazić swojej woli.

Przysposabiający musi się wykazywać odpowiednimi właściwościami osobistymi, czyli prawy charakter, zdolności wychowawcze. Sąd wychodzi bowiem z założenia, że wychowanie i troskę o rozwój dziecka należy powierzyć osobie, której cechy osobiste, a zwłaszcza poziom moralny pozwalają przypuszczać, ze dziecko znajdzie korzystne dla siebie środowisko rodzinne. Sąd opiekuńczy obowiązany jest zbadać te okoliczności również przy pomocy opinii ośrodka adopcyjno – opiekuńczego lub innej specjalistycznej placówki. Kandydaci na rodziców nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona. Ponadto należy pamiętać, że nowy rodzic musi wykazać, że możliwość utrzymania dziecka bez nadmiernego dla siebie uszczerbku majątkowego oraz odpowiednia warunki mieszkaniowe.

Dziecko może być przysposobione przez bliższą lub dalszą rodzinę np. możliwe jest przysposobienie siostry lub brata , wnuczki, czy też dalszego krewnego. Dzięki dopuszczeniu takich sytuacji przez prawo, przysposabiany pozostaje w swoim środowisku.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach