ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom w okresie urlopu wychowawczego szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Są jednak sytuacjach ochrona ta podlega znacznemu ograniczeniu.

Pracownik, który chce sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu może wynosić nawet do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Uprawnienie to przysługuje jednak tylko osobom zatrudnionym co najmniej 6 miesięcy, przy czym do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia.

W okresie trwania urlopu wychowawczego pracownikom przysługuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Jednakże od zasady tej są wyjątki. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest możliwe w razie ogłoszenia upadłości zakładu pracy. Należy jednak zauważyć, że upadłość nie musi wcale oznaczać likwidacji pracodawcy. Istnieje bowiem możliwość ogłoszenia upadłości wraz z zawarciem układu z wierzycielami, na mocy którego pracodawca kontynuuje dotychczasową działalność, restrukturyzując jednocześnie firmę. Jednak nawet wtedy pracownicy na urlopach wychowawczych mogą nie uchronić się przed zwolnieniem- restrukturyzacja może objąć także zatrudnienie. Powodem, dla którego można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym jest również likwidacja firmy (np. rozwiązanie spółki).

Ponadto, w razie wypowiedzenia pracownikowi, korzystającemu z urlopu wychowawczego, umowy o pracę na czas nieokreślony z powodu upadłości lub likwidacji, pracodawca ma prawo skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca, nie wypłacając przy tym odszkodowania.

Ponadto możliwe jest rozwiązanie dyscyplinarne stosunku pracy z pracownikiem w okresie przebywania przez niego na urlopie wychowawczym. Dotyczy to: 1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 2.popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz