ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zwolnienie lekarskie

Przyczyną niezdolności pracownika do pracy jest jego choroba stwierdzona orzeczeniem lekarskim zwanym popularnie L-4.

Choroba, oprócz zakłócenia biologicznych funkcji organizmu powinna uniemożliwiać wykonywanie pracy. Lekarz, rozpoznając chorobę u pracownika, ocenia równocześnie, czy i w jakim zakresie wpływa ona na zdolność do pracy. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktowana jest niemożność wykonywania pracy z powodu przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego, w celu leczenia uzależnienia alkoholowego od środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Zwolnienie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia następnego. Orzeczeniem lekarskim może być objęty okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że pracownik w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Jednakże lekarz psychiatra może wystawić wsteczne zaświadczenie lekarskie na okres dłuższy niż 3 dni poprzedzające badanie, w razie stwierdzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność pracownika do oceny własnego postępowania. Pracownik ma obowiązek doręczenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (do tego okresu wlicza się soboty i niedziele). Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie.

Prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Sprawują ją lekarze orzecznicy ZUS. Z wnioskiem o taką kontrolę może też wystąpić pracodawca. Lekarz orzecznik po analizie dokumentacji medycznej i przeprowadzeniu badania pracownika może wyznaczyć wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż była określona w zaświadczeniu lekarskim. Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich upoważnieni są także pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników.

Pracodawca obowiązany jest wypłacić wynagrodzenie chorobowe przez czas niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej nie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku zatrudnienia pracownika u więcej niż jednego pracodawcy obliczenie wynagrodzenia i jego wypłata następuje odrębnie przez każdego z tych pracodawców. Wynagrodzenie chorobowe wynosi w zasadzie 80 % wynagrodzenia. Od tej zasady dopuszcza się odstępstwa na korzyść pracownika. 10 % wynagrodzenia przysługuje, gdy niezdolność do pracy: przypada w czasie ciąży, została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Prawo pracownika do wynagrodzenia chorobowego ustaje, gdy niezdolność do pracy przedłuża się ponad 33 dni. Od 34-go dnia niezdolności przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy. Obecnie okres zasiłkowy przysługuje nie dłużej niż 182 dni bez względu na przyczynę niezdolności.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz