ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zabezpieczenie przyszłego wyroku

Procedura rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy trwa czasami dość długo. Podczas procesu mogą wystąpić zdarzenia, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu utrudnią późniejszą realizację wyroku.

Przykładowo dłużnik może celowo wyzbywać się majątku lub istotnie go obciążyć, aby uniknąć zapłaty. W sprawach o alimenty, przez wielomiesięczny okres sporu sądowego prowadzonego przez rodziców, dzieci mogą być pozbawione utrzymania. Z kolei w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaku towarowego – zanim sąd wyda orzeczenie o zakazie naruszeń – właścicielowi znaku mogą grozić straty finansowe. Uniknięciu takich sytuacji służy instytucja sądowego zabezpieczenia roszczenia.

Zabezpieczenie może polegać na: zajęciu ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy też obciążeniu nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową. W odniesieniu do przedsiębiorstw można stosować ponadto zarząd przymusowy nad całym podmiotem lub jego częścią. Z kolei strona zobowiązana może uniknąć zabezpieczenia, jeżeli złoży odpowiednią kwotę do depozytu sądowego. W przypadku roszczeń o charakterze niepieniężnym zabezpieczenie może nastąpić w każdy sposób, jaki sąd uzna za odpowiedni. W przypadku roszczenia o zaniechanie naruszeń praw do znaku towarowego, zabezpieczenie roszczenia może polegać na zakazaniu produkcji towarów oznaczonych danym znakiem towarowym.

We wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy go uzasadnić, czyli uprawdopodobnić roszczenie oraz wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przez uprawdopodobnienie roszczenia należy rozumieć wskazanie faktów, które zasadniczo potwierdzają wiarygodność istnienia roszczenia. Nie jest natomiast konieczne udowodnienie roszczenia, gdyż jest ono przedmiotem późniejszego postępowania. Natomiast interes prawny istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie przyszłego orzeczenia sądu albo osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Interes prawny może na przykład polegać na zapewnieniu skuteczności późniejszej egzekucji wyroku. Udzielenie zabezpieczenia może więc mieć na celu powstrzymanie dłużnika przed wyzbywaniem się majątku, w wyniku którego późniejsza egzekucja wyroku zasądzającego określoną kwotę mogłaby okazać się niemożliwa lub co najmniej bardzo trudna.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca uzyskuje ochronę dla przyszłego wyroku. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w przypadku, gdy sąd w toku postępowania nie uzna roszczenia, przeciwnik może żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu wskutek zabezpieczenia.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz