ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Może się zdarzyć, iż pracodawca nie uznaje zatrudnienia i nie dopuszcza pracownika do pracy. Pracownik wtedy powinien wystąpić z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Czy w takiej sytuacji pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje odpowiednie wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Przyjmuje się, iż wystąpienie gotowości do pracy uzależnione jest od zaistnienia czterech przesłanek, a mianowicie: zamiaru wykonywania pracy, zewnętrznego przejawu chęci świadczenia pracy, zdolności do świadczenia pracy oraz pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

Dla pokazania zamiaru świadczenia pracy i zapewnienia gotowości pracy nie jest konieczna obecność pracownika w zakładzie pracy. Gdy pracodawca kwestionuje istnienie stosunku pracy nie dopuszczając pracownika do wykonywania obowiązków, pracownik nie jest w stanie fizycznie stawić się do pracy. W takiej sytuacji Sąd Najwyższy uznał, iż przez pozostawanie w dyspozycji pracodawcy należy rozumieć stan, w którym pracownik może niezwłocznie, na wezwanie pracodawcy, podjąć pracę. Pracownik pozostający w dyspozycji pracodawcy oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy, ale także w miejscu wskazanym przez siebie i podanym pracodawcy.

Za czas gotowości do pracy pracownikowi przysługuje 60% zasadniczego wynagrodzenia, nie może być ono jednak niższe od najniższego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za czas gotowości do wykonywania pracy nie jest ograniczone czasowo ani też nie może być pomniejszone o kwoty, jakie pracownik w tym okresie zarobił u innego pracodawcy. Na poczet tego wynagrodzenia nie zalicza się też zasiłku dla bezrobotnych. Zatem gotowości do pracy nie wyłącza zarejestrowanie się pracownika jako osoby bezrobotnej.

Natomiast pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym lub z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Gotowość do pracy po wyroku sądowym

Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. 7-dniowy termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy określony biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu do pracy. W praktyce uznaje się, że oświadczenie o gotowości podjęcia pracy pracownik może złożyć na ręce pracodawcy osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem każdego środka komunikowania się na odległość. Istotne jest, że to oświadczenie pracownika musi dotrzeć bez przeszkód do pracodawcy.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz