ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Umowa o pracę co powinna zawierać

Umowa o pracę to ważny dokument, który powinien być zawarty na piśmie, przynajmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Wszelkie zmiany jej muszą być również określone na piśmie. Umowa o pracę przede wszystkim określa strony umowy (stwierdza kto jest pracodawcą, a kto pracownikiem), rodzaj umowy (na czas nieokreślony, na okres próbny itp.), datę zawarcia umowy i przystąpienia do wykonywania pracy oraz oczywiście warunki pracy i płacy: rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko), miejsce jej wykonywania (np. siedziba pracodawcy), wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy. Dodatkowo, w ciągu najpóźniej 7 dni od zawarcia umowy, pracodawca jest zobowiązany poinformować na piśmie pracownika o czasie pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia.

Oczywiście każdej osobie, zatrudnionej na podstawie dowolnej umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie. Jego wysokość powinna zostać ustalona przed rozpoczęciem pracy oraz zapisana w umowie o pracę. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonej przepisami, które obecnie wynosi 1317 zł brutto, czyli 984, 15 zł netto. Kodeks pracy określa termin oraz sposób wypłaty wynagrodzenia: co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym terminie. Pracownicy muszą wiedzieć, kiedy jest ono wypłacane, a pracodawca musi się trzymać tego terminu. Comiesięczne wynagrodzenie wypłaca się „z dołu”, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Czasem zdarza się, że pracownik pracuje dłużej niż określa to jego umowa. Za „godziny nadliczbowe” przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek. Jeśli godziny nadliczbowe przypadają: w nocy, w niedzielę i święta (które są dla pracownika dniami wolnymi, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) lub w dniu wolnym, udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, wtedy przysługuje mu dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Jeśli natomiast godziny nadliczbowe przypadają w innym dniu (np. „zostawanie po godzinach”, sobota) to dodatek wynosi 50% wynagrodzenia. Zamiast dodatku pieniężnego pracownik może wnioskować o czas wolny w tym samym wymiarze, co godziny nadliczbowe.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz