ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Umowa o pracę błędne wypowiedzenie

Pracodawcy wysyłają czasami wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem. Takie wypowiedzenie jest skuteczne, czyli umowa o pracę ulega rozwiązaniu, jednakże jako naruszające przepisy prawa pracy może być źródłem późniejszego roszczenia pracownika podnoszonego przed sądem. Bowiem zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. A zatem pod treścią oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu przez pracodawcę lub jego pełnomocnika np. przełożonego pracownika. Jedynie oświadczenie złożone w postaci elektronicznej a opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej. Dniem złożenia wypowiedzenia jest dzień wysłania e-maila, bo dochodzi ono do pracownika w tym samym dniu.

Idealną postacią wypowiedzenia umowy o pracę jest osobiste wręczenie oświadczenia, w obecności świadków, za pisemnym potwierdzeniem jego odebrania przez pracownika.

Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia, to podczas ewentualnego procesu sądowego pracodawca może powołać świadków na dowód doręczenia. Wypowiedzenie może zostać również wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Data odbioru listu poleconego będzie datą rozwiązania umowy o pracę. Uchylania się pracownika od odbioru listu złożonego w urzędzie pocztowym nie stanowi przeszkody do uznania, że wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dwukrotne awizowanie listu poleconego stwarza domniemanie, że pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Wtedy wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem terminu odbioru przesyłki ponownie awizowanej.

Natomiast gdy pracodawca jednocześnie wysłał wypowiedzenie e-meilem i pocztą, wtedy będzie ono prawidłowe. Zgodnie z wyrokiem SN z 18 stycznia 2007 r. sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie.

Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy wypowiadać nie można. Wyjątkowo w umowie na czas określony przekraczający 6 miesięcy można uprzednio przewidzieć dopuszczalność jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem wypowiedzeniem.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz