ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Samowola budowlana

Zanim podejmujemy decyzję o budowie najpierw powinnyśmy sprawdzić czy roboty budowlane, które chcemy wykonać nie wymagają pozwolenia na budowę lub złożenia uprzedniego zgłoszenia.

Dla przykładu decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast koniecznym w tym przypadku jest zgłoszenie zamiaru wybudowania takiego obiektu najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót do właściwego Starostwa Powiatowego. Natomiast ani pozwolenia, ani też zgłoszenia nie wymaga budowa ogrodzeń do 2,2 m, czy też montaż kolektorów słonecznych. W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na to, iż głównie to stopień skomplikowana robót budowlanych, jak również i miejsce ich wykonywania często decydują o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub wcześniejszego ich zgłoszenia.

Natomiast budowa obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz budowa pomimo wniesienia sprzeciwu w stosunku do takiego zgłoszenia przez właściwy organ administracyjny, określana jest jako samowola budowlana. Jeszcze do niedawna budowanie bez wymaganego prawem pozwolenia było procederem nagminnym, na który każdy patrzył z przysłowiowym przymrużeniem oka, jednakże obecnie obowiązujące przepisy znacznie ukróciły ten proceder. Ponadto każda budowa mimo, iż rozpoczęta z załatwieniem wszelkich formalności, może być uznana za samowolę budowlaną w sytuacji gdy jest prowadzona w sposób powodujący powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, mienia czy też środowiska naturalnego.

Stwierdzenie samowoli budowlanej powoduje obowiązek przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego. Polega ono na przeprowadzeniu oględzin na terenie objętym budową. Podjęte w wyniku dokonanych czynności ustalenia stanowić będą podstawę do ewentualnego wszczęcia i przeprowadzenia postępowania mającego na celu doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem, lub też do ich rozbiórki. Aby mogło dość do legalizacji realizowana samowola budowlana musi być zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy oraz powstawać zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi. Jeżeli wyżej wymienione przesłanki zostaną spełnione organ nadzoru budowlanego wymierza w stosunku do inwestora opłatę legalizacyjną zależną m.in. od kategorii obiektu budowlanego oraz jego wysokości. Nieuiszczenie wskazanej opłaty powoduje wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji o nakazie dokonania rozbiórki powstałej samowoli budowlanej.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz