ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Rozwód – podział majątku

Jeśli małżonkowie po ustaniu wspólności majątkowej nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału, wówczas może zdecydować sąd. Wniosek o podział majątku składa się do wydziału cywilnego sądu rejonowego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Można go również złożyć w pozwie rozwodowym.

Podział sądowy majątku małżeńskiego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Jest to postępowanie wszczynane na wniosek. Wniosek taki winien spełniać określone wymogi formalne, m. in. zawierać oznaczenie stron, wartość majątku podlegającemu podziałowi, zgłoszone żądanie, uzasadnienie żądania oraz powołanie dowodów w sprawie. Wnioskodawca winien szczegółowo wymienić majątek będący przedmiotem postępowania. Wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej stałej w kwocie 1000 złotych. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości 300zł.

Sposób podziału majątku małżeńskiego, ustalany jest przede wszystkim z uwzględnieniem zgodnej propozycji przedstawionej przez strony postępowania. W przypadku braku zgody, sąd rozstrzyga o dziale. Z zasady udziały małżonków są równe. Jednak małżonkowie mogą żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym a także żądać zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego drugiego. Małżonkowie mogą również ustalić nierówne udziały w intercyzie i określić, że po ustaniu wspólności udziały w majątku wspólnym będą różne.

Majątek może zostać podzielony na trzy sposoby. Jednym z nich jest podział w naturze. Obejmuje on głównie nieruchomości, z racji charakteru tego elementu majątku wspólnego. Sąd przyznaje uczestnikom części nieruchomości odpowiadające wartością ich udziałów. Kolejnym sposobem jest przyznanie danego składnika majątku jednemu z uczestników postępowania, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka. Ten sposób podziału pojawia się w przypadku, kiedy dany składnik nie da się podzielić fizycznie, a jego wartość jest na tylne znaczna, że zasady współżycia społecznego nakazują spłacić stronę pozbawioną tej części majątku. W przypadku braku możliwości podziału majątku dorobkowego z uwzględnieniem dwóch powyższych sposobów, sąd zdecyduje o sprzedaży rzeczy i podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Jak długo trwa wspólność majątkowa małżonków?

Narzeczeni jeszcze przed złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, mogą zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. W przypadku braku tejże umowy, zwanej popularnie intercyzą, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Natomiast ustaje ona zawsze z chwilą ustania małżeństwa, tj. śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub unieważnienia małżeństwa przez sąd. Ponadto w trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać, jeżeli jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione, w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość, a także sąd orzeknie separację małżonków.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach