ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód – podział majątku

Jeśli małżonkowie po ustaniu wspólności majątkowej nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału ich wspólnego majątku, wówczas o tym jak zostanie on rozdysponowany może zdecydować sąd. Sprawy tego typu nierzadko jednak należą do trudnych z uwagi na fakt, że towarzyszą im silne emocje i często żadna ze stron nie chce zgodzić się na ugodę. Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Ile trwa sprawa o podział majątku, a także jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Podział majątku przy rozwodzie na wniosek czy z automatu?

Podział sądowy majątku małżeńskiego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Jest to postępowanie wszczynane na wniosek. Składa się go do wydziału cywilnego sądu rejonowego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Można go również złożyć w pozwie rozwodowym. Tak więc, jeżeli chcemy starać się o podział majątku po rozwodzie, czy też chcemy ustalić tę kwestię jednocześnie na rozprawie rozwodowej musimy uwzględnić to we wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku powinien spełniać określone wymogi formalne, m.in. musi zawierać:

  • ·         oznaczenie stron,
  • ·         wartość majątku podlegającemu podziałowi,
  • ·         zgłoszone żądanie,
  • ·         uzasadnienie żądania,
  • ·         powołanie dowodów w sprawie.

Wnioskodawca winien szczegółowo wymienić majątek będący przedmiotem postępowania. Wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej stałej w kwocie 1000 złotych. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości 300zł.

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Podział majątku po rozwodzie, ustalany jest przede wszystkim z uwzględnieniem zgodnej propozycji przedstawionej przez strony postępowania. W przypadku braku zgody, sąd rozstrzyga o jego podziale. Z zasady udziały małżonków są równe. Jednak małżonkowie mogą żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, a także żądać zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego drugiego. Małżonkowie mogą również ustalić nierówne udziały w intercyzie i określić, że po ustaniu wspólności udziały w majątku wspólnym będą różne.

Sposób podziału majątku po rozwodzie 

Majątek może zostać podzielony na trzy sposoby. Jednym z nich jest podział w naturze. Obejmuje on głównie nieruchomości, z racji charakteru tego elementu majątku wspólnego. Sąd przyznaje uczestnikom części nieruchomości odpowiadające wartością ich udziałów. Kolejnym sposobem jest przyznanie danego składnika majątku jednemu z uczestników postępowania, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka. Ten sposób podziału pojawia się w przypadku, kiedy dany składnik nie da się podzielić fizycznie, a jego wartość jest na tylne znaczna, że zasady współżycia społecznego nakazują spłacić stronę pozbawioną tej części majątku. W przypadku braku możliwości podziału majątku dorobkowego z uwzględnieniem dwóch powyższych sposobów, sąd zdecyduje o sprzedaży rzeczy i podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Jak długo trwa wspólność majątkowa małżonków?

Narzeczeni jeszcze przed złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, mogą zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. W przypadku braku tejże umowy, zwanej popularnie intercyzą, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Natomiast ustaje ona zawsze z chwilą ustania małżeństwa, tj. śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub unieważnienia małżeństwa przez sąd. Ponadto w trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać, jeżeli jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione, w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość, a także sąd orzeknie separację małżonków.

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Czy roszczenie o podział majątku po rozwodzie ulega przedawnieniu? Przepisy prawa nie regulują dokładnie, jaki jest termin na wniosek o podział majątku. Oznacza to ni mniej ni więcej, że można z nim wystąpić nawet kilkanaście lat po uprawomocnieniu się rozwodu. W praktyce jednak wiemy, że nie warto czekać. Odwlekanie decyzji o podział majątku po rozwodzie, szczególnie gdy staramy się o nierówny podział majątku wspólnego, może utrudnić uzyskanie korzystnego dla nas orzeczenia.

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Podział majątku po rozwodzie, w którym orzeczona została wina jednego z małżonków za rozkład pożycia przebiega adekwatnie do tego, przeprowadzonego bez orzekania o winie. Oznacza to, że ex małżonkowie mają takie same prawa do swojej części majątku niezależnie od tego, czy zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa.

Podział majątku po rozwodzie a dzieci

Podział majątku po rozwodzie dotyczy wyłącznie ex małżonków. Wspólne ich dzieci nie są stronami postępowania, co oznacza, że nie mogą domagać się udziału w majątku wspólnym rodziców. Dotyczy to również sytuacji, w których swoją ciężką pracą przyczyniały się do jego zbudowania.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małoletni posiada majątek o znacznej wartości, którym ze względu na wiek, nie może dysponować. W takiej sytuacji pieczę nad nim sprawuje rodzic, któremu przyznano władzę rodzicielską. Ów majątek dziecka nie podlega jednak podziałowi.

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz