ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód – finanse małżeńskie

Od momentu zawarcia małżeństwa powstaje skomplikowana więź pomiędzy nowymi małżonkami czyli współwłasność majątkowa małżeńska. Ustaje ona dopiero w momencie ustania małżeństwa choć można ją tylko modyfikować poprzez umowy majątkowe.

Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub nawet przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z nich. Wspólnością majątkową będą wszystkie prawa majątkowe, akcje lub udziały w spółce, własność, posiadanie, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jednakże przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków stanowią jego majątek odrębny. Nie ma jasnej granicy między tym co służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb osobistych a co służy zaspokajaniu potrzeb wspólnych. Ważną cechą jest tutaj wyłączne korzystanie z przedmiotu przez jednego z małżonków. Mogą to być przedmioty służące do uprawiania sportu czy hobby.

Do majątku wspólnego należą też w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Jednakże wierzytelności za wynagrodzenie za pracę składają się na majątek osobisty. Jeśli zatem mąż wykonał pewną pracę na podstawie umowy o dzieło, o pracę, zlecenia dla firmy, która nie uiściła mu jeszcze należności to należność ta jest wierzytelnością i dopóki nie zostanie uiszczona, będzie wchodziła w skład majątku osobistego męża.

Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego. Przykład: żona dostał w spadku po swojej babci mieszkanie. Mieszkanie jest częścią majątku osobistego żony, ale uzyskiwany z wynajmu mieszkania czynsz najmu staje się częścią majątku wspólnego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Z drugiej zaś strony oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, a zwłaszcza udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu tym majątkiem i o zobowiązaniach obciążających ten majątek. W pewnych zaś sytuacjach, zanim dokonają określonej czynności, muszą mieć zgodę współmałżonka. Zgoda drugiego małżonka potrzebna jest na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Tak samo będzie w przypadku czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal. Bez zgody nie jest też możliwa darowizna z majątku wspólnego , z wyjątkiem drobnych darowizn. Jeśli zatem mąż postanowi podarować bratu samochód, musi mieć zgodę żony. Jeśli jednak chce darować perfumy siostrze, konsultacje z żoną nie będą potrzebne i pod względem prawnym darowizna taka będzie skuteczna.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz