ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Przywrócenie do pracy – za odmowę więzienie

Jeśli pracodawca nie chce wykonać prawomocnego wyroku przywracającego pracownika do pracy, konieczna jest egzekucja roszczeń. Egzekucję przeprowadza sąd rejonowy, który ma prawo do nałożenia grzywny na opornego pracodawcę, a nawet zastosować wobec niego areszt.

Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić przywrócony pracownik jest zgłoszenie, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu, gotowości do podjęcia pracy. Zasądzone kwoty nie mogą więc być egzekwowane wcześniej. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni nie zgłosił gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Procedura egzekucji świadczeń niepieniężnych jest inna niż świadczeń pieniężnych. Egzekucja wyroku sądu pracy jest możliwa po uzyskaniu przez pracownika klauzuli wykonalności wyroku, który nakazuje przywrócenie go do pracy lub sprostowanie świadectwa pracy. Może się zdarzyć, że w jednym wyroku sąd orzekł o kilku świadczeniach należnych pracownikowi, na przykład oprócz przywrócenia do pracy, zasądził na jego rzecz niewypłacone wynagrodzenia za nadgodziny. Egzekucję świadczenia niepieniężnego, jakim jest przywrócenie do pracy, przeprowadzić trzeba przed sądem, natomiast zasądzone kwoty wyegzekwować przez komornika.

Wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności pracownik musi złożyć do sądu rejonowego ,właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracownik składający wniosek zwolniony jest od opłat sądowych. Jeżeli sąd, po wysłuchaniu stron, stwierdzi, iż pracodawca nie zatrudnił pracownika, wyznaczy mu termin do jej wykonania i zagrozi pracodawcy grzywną na wypadek niewykonania czynności. Jeżeli pracodawca nie wykona wyroku, pracownik musi zwrócić się do sądu o nałożenie grzywny i wyznaczenie kolejnego terminu do wykonania czynności z zagrożeniem surowszą grzywną. Wniosek ten pracownik może ponawiać, jeżeli pracodawca w dalszym ciągu odmawia zrealizowania wyroku. Grzywna orzeczona jednym postanowieniem nie może przekroczyć 1000 zł. Zasada ta przestaje jednak obowiązywać, jeżeli trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Suma grzywien nie może przekroczyć 100000 zł. W przypadku wykonania czynności przez dłużnika grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Wymierzając grzywnę, sąd orzeka na wypadek jej niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt. Wówczas jeden dzień aresztu równoważny jest grzywnie w kwocie od 5 do 150 złotych. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy. Wykonanie czynności przez dłużnika lub zgłoszenie gotowości wykonania czynności powoduje zwolnienie z aresztu.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz