ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Podatek w ratach

Naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć podatek lub zaległość podatkową na raty. Z wnioskiem o rozłożenie na raty może wystąpić podatnik a także spadkobierca podatnika.

Podstawą do uwzględnienia wniosku są sytuacje uzasadnione ważnym interesem podatnika. Ważny interes podatnika to przede wszystkim taki stan, który z powodów losowych nie pozwala na uregulowanie należności podatkowych. Organ podatkowy podchodzi do każdego wniosku indywidualnie i w każdej sytuacji organ będzie uwzględniał okoliczności konkretnej sprawy. Organ będzie badał przede wszystkim sytuację finansową podatnika i prowadzących razem z nim gospodarstwo domowe członków rodziny oraz to jakie skutki dla podatnika wywołałaby konieczność zapłacenia podatku.

Okolicznościami przemawiającymi za rozłożeniem na raty podatku może być poza trudną sytuacją finansową również sytuacja zdrowotna podatnika będąca następstwem zdarzeń losowych uniemożliwiających podatnikowi zapłatę podatku.

We wniosku podatnik powinien określić czy zwraca się o rozłożenie na raty podatku czy też zaległości podatkowej (zaległością podatkową staje się podatek nie zapłacony w terminie). We wniosku należy podać imię i nazwisko osoby wnioskującej, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, a także NIP. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą konieczne jest podanie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby albo miejsca prowadzenia działalności oraz numerów NIP i REGON. Jeżeli wniosek nie zawiera adresu, organ może pozostawić go bez rozpatrzenia. Wniosek adresujemy do naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zawierać informację o co wnioskujemy, może zawierać propozycję terminów płatności rat. Podatnik powinien podać okoliczności uzasadniające istnienie okoliczności przemawiające za rozłożeniem podatku na raty. Powinien opisać swoją sytuację, przedstawić powody, dla których nie może zapłacić podatku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności w  nim stwierdzone. Mogą to być np. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z zakładu pracy czy urzędu pracy itd.

Decyzję nie uwzględniającą wniosku można zakwestionować w trybie odwołania do II instancji, czyli do dyrektora izby skarbowej, a następnie można skierować sprawę do sądu administracyjnego. Jednakże jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 listopada 2005 r. – decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej jest decyzją uznaniową. Sąd nie ma uprawnień do merytorycznej kontroli takich decyzji. Kontrola sądu obejmuje zatem wyłącznie badanie prawidłowości postępowania przeprowadzonego przez organy podatkowe oraz badanie formalnej prawidłowości decyzji.

Natomiast w razie rozłożenia na raty podatku nowym terminem płatności będzie dzień, w którym, zgodnie z decyzją organu podatkowego, powinna nastąpić zapłata poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek. Jeżeli podatnik zaniedba ten obowiązek i w terminie określonym w decyzji nie zapłaci którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej ratą staje się odpowiednio termin pierwotny.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz