ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Podatek spadkowy

Zanim sprzedasz nabytą w spadku nieruchomość musisz udowodnić fiskusowi, że należała ona do zmarłego. Kłopoty zaczynają się wraz z wystąpieniem do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że sprzedajemy nieruchomość odziedziczoną lub otrzymaną w darowiźnie od najbliższej rodziny przez co jesteśmy zwolnieni od podatku od spadków i darowizn. Urząd może zażyczyć sobie różnych dokumentów.

W błędzie są jednak ci, którzy sądzą, że dopełnienie tego obowiązku przesądza o ich prawie do zwolnienia i uwalniają się tym samym od obowiązku dokumentowania prawa do zgłoszonej rzeczy przed organem skarbowym. Praktyka fiskusa w tym zakresie jest niejednolita. Dla niektórych zarówno zgłoszenie nabycia spadku, jak i wystąpienie przez podatnika o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami. Dla innych urzędów wniosek o zaświadczenie jest sygnałem do sprawdzenia, czy wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia. Prawdziwe problemy zaczynają się, gdy spadkobiercom przychodzi udowodnić prawo osoby zmarłej (spadkodawcy) do określonej rzeczy, a wcześniej nie przykładali stosownej wagi do gromadzenia dokumentów potwierdzających własność zbywcy.

W praktyce, chcąc udowodnić prawo zmarłego do danej rzeczy, musimy zgodnie z żądaniem fiskusa dostarczyć m.in. wypisy z księgi wieczystej z jego nazwiskiem, wypis z rejestru gruntów – dla gruntu rolnego (jeśli w tym czasie zaszły zmiany w ewidencji, np. scalanie, podziały, ponowne pomiary, konieczne jest posiadanie dokumentu z odpowiednimi aktualnymi adnotacjami). Będą też potrzebne: klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków, dane spadkobierców (NIP, PESEL, imię ojca i matki, data urodzenia, miejsce zamieszkania z podaniem ulicy, kraju, powiatu, gminy i kodu pocztowego), dane spadkodawców, doprecyzowanie formy własności do lokalu mieszkalnego (ze wskazaniem, czy jest to np. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość), potwierdzenie aktu własności (akt notarialny, umowa sprzedaży).

Od 1 stycznia 2007 r. spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny (tzn. małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierbów, ojczyma, macochy i rodzeństwa) są zwolnione od podatku w całości. Jednakże aby nie zapłacić podatku darowizny i spadki trzeba w terminie 6 mięsięcy zgłosić “właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego”, czyli naczelnikowi urzędu, w którym się rozliczamy z podatków. Przy spadku – termin na zawiadomienie naczelnika liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Opodatkowane pozostają spadki i darowizny od synowej, zięcia, teścia i teściowej, a także od dalszej rodziny i osób niespokrewnionych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach