ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Nakaz zapłaty

Postępowanie nakazowe jest szybkim i tanim sposobem dochodzenia zapłaty od dłużnika. W postępowaniu tym sąd na wniosek powoda zawarty w pozwie oraz na podstawie dołączonych dokumentów może bez rozprawy wydać nakaz zapłaty, który o ile nie zostanie zaskarżony, ma moc prawomocnego wyroku.

Postępowanie nakazowe może być wszczęte wyłącznie na wniosek powoda, zawarty w pozwie. Oznacza to, że bez takiego wniosku sąd nie może rozpoznać sprawy, nawet jeżeli zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do wydania nakazu zapłaty. W postępowaniu nakazowym mogą być dochodzone wyłącznie roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Roszczenia muszą być udowodnione jednym z wymienionych niżej dokumentów, które powód powinien dołączyć do pozwu:

  • dokumentem urzędowym wystawionym przez organ państwowy,
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (w tym także fakturą VAT, w sytuacji gdy pozwany upoważnił wystawcę do jej wystawienia bez podpisu),
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank z powodu braku środków na rachunku bankowym,
  • wekslem, czekiem, należycie wypełnionym, których prawdziwość i treść nie nasuwa wątpliwości
  • dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych.

Przy wnoszeniu pozwu nakazowego należy uiścić opłatę w wysokości ¼ opłaty należnej, jak od pozwu zwykłego. W braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd uzna, że konieczne jest wyznaczenie rozprawy i przekaże sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym. Wyznaczając rozprawę sąd wezwie powoda do uiszczenia brakującej części opłaty tj. ¾ opłaty jak przy pozwie.

W przypadku, gdy zachodzą podstawy do wydania nakazu zapłaty sąd go wydaje nakazując w nim pozwanemu zaspokoić roszczenie powoda w terminie 2 tygodni od doręczenia. Nakaz zapłaty, który nie został zaskarżony ma skutki prawomocnego wyroku. Nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz