ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Nakaz zapłaty jak wnieść zarzuty

Otrzymanie nakazu zapłaty nie zawsze musi oznaczać, że należy spełnić roszczenie powoda. Istnieje możliwość wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty (lub sprzeciwu w przypadku nakazów wydanych w postępowaniu upominawczym).

Postępowanie nakazowe jest odrębnym postępowaniem, w którym w trybie przyspieszonym można dochodzić świadczeń pieniężnych. Nakaz zapłaty doręcza się obu stronom sporu. Nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu wraz z pozwem, z którym dopiero od tej chwili można się zapoznać.

W nakazie tym sąd nakazuje pozwanemu zaspokoić roszczenie powoda wskazane w pozwie wraz kosztami w terminie dwóch tygodni od doręczenia. Jeżeli pozwany nie zgadza się na zaspokojenie roszczenia określonego w nakazie wnosi do sądu pismo zawierające zarzuty. W piśmie tym pozwany powinien:

  • wskazać czy zaskarża nakaz w całości czy w części,
  • przedstawić zarzuty, które pod rygorem utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu. Zarzut potrącenia jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy wierzytelność przedstawiona do potrącenia stwierdzona jest takimi samymi dokumentami, które mogą stanowić podstawę wydania nakazu zapłaty,
  • wskazać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Późniejsze przytoczenie nowych dowodów i okoliczności będzie możliwe, gdy pozwany nie mógł ich powołać wcześniej lub nie było takiej potrzeby.

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy. Wnosząc zarzut od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany powinien uiść opłatę sądową, pod rygorem odrzucenia zarzutów.

Jeżeli zarzuty od nakazu zapłaty zostały wniesione prawidłowo, sąd doręcza je powodowi, a następnie wyznacza rozprawę. W toku rozprawy nie ma możliwości rozszerzenia żądania pozwu oraz zmiany podmiotowej powództwa, czyli wstąpienia do procesu po stronie powodowej lub pozwanej nowych podmiotów w miejsce lub obok dotychczasowych. Powód może przytoczyć nowe dowody i okoliczności faktyczne w terminie tygodnia od doręczenia mu zarzutów.

W wyniku rozpoznania zarzutów, sąd wydaje wyrok utrzymujący nakaz zapłaty lub go uchyla i wyrokiem orzeka o żądaniu pozwu. Od wyroku sądu przysługuje obu stronom na zasadach ogólnych apelacja, a od postanowienia o umorzeniu lub odrzuceniu pozwu zażalenie.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz