ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Miejscowy plan zagospodarowania

Za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem. Plan może obejmować cały obszar gminy lub jej część.

Procedura sporządzania planu zaczyna się od zbierania wniosków o ustalenie planu miejscowego. Po dokonaniu ich analizy wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o konieczności opracowania planu miejscowego czy też informuje radę gminy, że nie ma takiej potrzeby.

Po podjęciu uchwały przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu, burmistrz ogłasza w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu fakt podjęcia takiej uchwały określając termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast rozpatrywanie wniosków powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni od momentu ich złożenia. Decyzję, które wnioski należy uwzględnić a które nie, podejmuje burmistrz, zlecając następnie sporządzenie projektu planu i prognozy skutków finansowych jego uchwalenia. Po sporządzeniu projektu planu następuje procedura opiniowania, uzgadniania i zbierania uwag. Projekt planu wykładany jest do publicznego wglądu na okres 21 dni. Termin wnoszenia uwag do projektu planu wynosi co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

Wnioski i uwagi

Każdy zainteresowany może składać w trakcie procesu tworzenia planu zagospodarowania dwa rodzaje pism:

  • wnioski do planu miejscowego – składa się przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem projektu planu,
  • uwagi do projektu planu miejscowego – składa się w momencie, kiedy są już znane konkretne ustalenia przyjęte w projekcie planu. Uwagi do projektu mogą dotyczyć wyłącznie projektu polanu, który został wyłożony do wglądu.

W planie miejscowym określa się m.in. obowiązkowo:

  1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
  4. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  5. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
  6. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
  7. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz