ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Lokator niechciany – jak go usunąć?

Gdy osoba zajmująca nasz lokal nie chce się z niego wyprowadzić, powinniśmy zgodnie z prawem przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, którego finałem będzie usunięcie niechcianego lokatora przez komornika.

Eksmitować można tylko osobę, która zajmuje lokal bezprawnie. Jeżeli wynajęliśmy mieszkanie, do czasu obowiązywania umowy nie możemy lokatora eksmitować, ponieważ zajmuje lokal zgodnie z prawem. Zanim więc wniesiemy sprawę o eksmisję, lokator musi stać się tzw. dzikim lokatorem czyli stracić tytuł prawny do zajmowania lokalu. Lokator traci tytuł do zajmowania lokalu, gdy upłynął okres, na jaki umowę najmu zawarto lub przed upływem tego terminu, jeżeli wypowiedziano mu skutecznie umowę. Umowę najmu lokalu mieszkalnego można wypowiedzieć z przyczyn określonych w umowie i ustawie o ochronie praw lokatorów. By wypowiedzenie było dokonane skutecznie należy zachować określoną w ustawie sformalizowaną procedury. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz powinno zawierać przyczynę wypowiedzenia. W związku z tym, że w okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby, właściciel wysyła pismo na adres podany w umowie najmu, chyba że lokator zawiadomił go o zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję nieodebraną, wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ostatni adres, uważa się za doręczoną.

Jeżeli lokator sam nie chce się wyprowadzić po dokonaniu skutecznego wypowiedzenia umowy lub po jej wygaśnięciu, możliwe jest przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego. W tym celu należy wnieść do sądu powództwo o eksmisję. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o eksmisję jest sąd rejonowy dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli lokatora, który ma zostać eksmitowany. Po przeprowadzonej rozprawie sąd wydaje wyrok, w którym może orzec eksmisję, czyli opróżnienie lokalu. Musi przy tym orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego albo o braku takiego uprawnienia w stosunku do lokatora. Lokal socjalny musi zapewnić gmina właściwa dla lokalu, który na podstawie wyroku sądu będzie opróżniony. Na podstawie prawomocnego wyroku sądu przeprowadza się eksmisję. Eksmisja polega na przymusowym usunięciu lokatora z zajmowanego mieszkania i przeprowadza ją komornik, który najpierw wzywa eksmitowanego do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Dopiero gdy termin ten upłynął, a eksmitowany nadal pozostaje w lokalu, komornik przystępuje do czynności eksmisyjnych, czyli opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz