ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Komornik – wniosek o egzekucję

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu.

Wniosek o egzekucję musi zawierać przede wszystkim wskazanie komornika do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela z imienia i nazwiska lub nazwę przedsiębiorstwa i jego adres. Należy wskazać dłużnika z imienia i nazwiska lub nazwę przedsiębiorstwa oraz adresu, który jest konieczny nie tylko celem wysyłania korespondencji do dłużnika, ale także celem podejmowania czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania czy siedzibie dłużnika. Wniosek egzekucyjny musi zostać podpisany przez wierzyciela. W przypadku, gdy w chwili składania wniosku wierzycielem jest osoba, która nie ukończyła 18 lat lub jest ubezwłasnowolniona wniosek o wszczęcie egzekucji składa jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, kurator lub opiekun).

Do wniosku egzekucyjnego wierzyciel ma obowiązek dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności. Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia sądowe tj. wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel ma obowiązek wskazać, czego się domaga, a w przypadku świadczeń pieniężnych należy wskazać, jaką kwotę ma wyegzekwować komornik. Dopuszczalne oczywiście jest ogólnikowe wskazanie, iż wierzyciel domaga się wyegzekwowania wszelkich kwot wynikających z tytułu wykonawczego. Określenie powyższego jest koniecznym elementem wniosku egzekucyjnego, albowiem wierzyciel może nie chcieć egzekwować całej należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Ponadto we wniosku egzekucyjnym muszą być wskazane sposoby egzekucji. Sposobami egzekucji, w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych, są m.in.: egzekucja z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, renty, z rachunków bankowych, z nieruchomości. Przepisy nie przewidują egzekucji z działalności gospodarczej dłużnika, jednakże istnieje możliwość egzekucji z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika. Komornik jest bezwzględnie związany zakresem i sposobem egzekucji wskazanym we wniosku wierzyciela. Oznacza to, że nie może prowadzić egzekucji kwoty wyższej niż żąda to wierzyciel. Ponadto komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku dłużnika innego niż ten, który wskaże wierzyciel. A zatem komornik nie może prowadzić egzekucji z wynagrodzenia dłużnika nawet, gdy zna miejsce jego pracy, jeżeli nie wniósł o to wierzyciel. W przypadku wszystkich sposobów egzekucji, w wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, wierzyciel może wybrać dowolnego komornika z terenu całego kraju. Jeśli egzekucja kierowana jest do nieruchomości dłużnika, właściwy jest komornik, który działa przy sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz