ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Komornik – nakaz zapłaty

Są dwa rodzaje nakazów zapłaty, wydawanych przez sądy: – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym komornik może zabezpieczyć majątek dłużnika.

Nakaz zapłaty, wydany tak w postępowaniu upominawczym, jak i w postępowaniu nakazowym, nie jest tytułem wykonawczym i nie można na jego podstawie prowadzić egzekucji. Prowadzenie egzekucji dopuszczalne jest jedynie na podstawie nakazu zapłaty prawomocnego, zaopatrzonego przez sąd w klauzulę wykonalności.

Co do zasady, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest przez sąd, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Od takiego nakazu pozwany w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania może złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu powoduje utratę mocy przez nakaz zapłaty, a więc przestaje on istnieć.

Natomiast, sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Od takiego nakazu zapłaty pozwany może złożyć zarzuty, jednakże ich wniesienie nie powoduje utraty mocy nakazu. Nakaz dalej istnieje, a sąd po rozpatrzeniu sprawy, albo nakaz utrzymuje w mocy, albo go uchyla i powództwo oddala.

Jedynie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym można prowadzić postępowanie zabezpieczające. Takiej możliwości nie ma w przypadku wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powyższe wynika z faktu, iż nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, po wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego traci moc, a więc w obrocie prawnym przestaje on istnieć. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w przypadku wniesienia zarzutów, nie traci mocy i nadal istnieje. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest tytułem zabezpieczenia z chwilą jego wydania, bez potrzeby opatrywania go przez sąd klauzulą wykonalności i można na jego podstawie prowadzić postępowanie zabezpieczające. A więc powód może skierować do komornika stosowny wniosek, aby komornik zabezpieczył majątek pozwanego do kwoty wskazanej w nakazie zapłaty, zaś po uprawomocnieniu się nakazu, zabezpieczoną kwotę Komornik będzie mógł przekazać powodowi – wierzycielowi.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz