ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rękojmia deweloperska, czyli kiedy deweloper powinien usunąć usterki?

Nabywca domu czy mieszkania jest uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi deweloperowi. Gdy deweloper odmawia naprawienia zgłoszonych usterek, nabywca może wystąpić do sądu z powództwem o nakazanie mu usunięcia wad fizycznych lub o obniżenie ceny. Ustawa deweloperska narzuca bowiem na niego szereg obowiązków, które to musi dopełnić, w związku z odbiorem technicznym.

Gwarancja deweloperska, czyli za co odpowiada deweloper?

Deweloper ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady budynku, chyba że udowodni, że powstały one bez jego winy. Nie może także bronić się, że prace wykonawcze prowadziła inna firma, gdyż zgodnie z kodeksem cywilnym jest on także odpowiedzialny za działania osób, z których pomocą budował budynek.

Jeśli w umowie został określony standard wykonania np. poprzez wskazanie rodzaju czy jakości użytych materiałów, to w przypadku użycia przez dewelopera materiałów gorszej jakości, można uznać, iż jest to wada zmniejszająca wartość przedmiotu umowy i dochodzić od dewelopera obniżenia ceny. Można również wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu nienależytego wykonania umowy. Podobne roszczenia przysługują jeśli określony standard był opisywany w folderze reklamowym. Wtedy można próbować dowodzić, iż przedmiot umowy nie zawiera cech, o których sprzedawca zapewniał ale jest to znacznie trudniejsze.

W przypadku zgłaszania usterek w częściach wspólnych budynku, np. na klatce schodowej, właściciel lokalu indywidualnego, jest uprawniony do zgłoszenia usterek bezpośrednio deweloperowi. Członkowie wspólnoty mogą jednak dokonać cesji swoich uprawnień z tytułu rękojmi dotyczących części wspólnych budynku na wspólnotę, w imieniu której działa zarząd. Wówczas to zarząd będzie uprawniony do zgłaszania deweloperowi tych usterek. Jeśli natomiast zbierze się grupa przynajmniej 10 poszkodowanych osób to możemy wnieść pozew zbiorowy.

Termin usunięcia usterek przez dewelopera

Zauważone wady i usterki należy uwzględnić niezwłocznie w protokole odbioru. Od chwili jego podpisania deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do uwag i wydanie stosownego oświadczenia, a następnie ma 30 dni na usuniecie wad. Podstawą prawną jest tu ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 i późn. zm.).

Wiadomo usterki mogą pojawić się także w wyniku użytkowania mieszkania. Rękojmia deweloperska w tym przypadku wynosi 5 lat i w tym właśnie okresie kupujący ma prawo do zgłoszenia wad u sprzedawcy. Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 i późn. zm.). Na zgłoszenie wad mamy 30 dni od momentu ich zauważenia. Należy jednak zaznaczyć, że rękojmia deweloperska nie obowiązuje na wady, które zgłaszamy z opóźnieniem lub o których wiedzieliśmy podczas zawierania transakcji.

Zdarza się jednak, że może deweloper odmawia usunięcia usterek wówczas warto wystosować powództwo.

Powództwo sądowe

Wytaczając powództwo, musimy udowodnić istnienie swojego roszczenia, jak również jego wysokość. Wymaga to załączenia do pozwu np. umowy z deweloperem, potwierdzenie zgłoszenia usterek w terminie, ewentualnie dokumentacji fotograficznej czy opinii specjalisty z zakresu budownictwa. W pozwie można również wnosić o przesłuchanie świadków np. pracowników dewelopera, wykonawcy lub podwykonawców i wszystkich innych osób, które znają istotę sporu z deweloperem.

Ile to kosztuje?

Powództwo to wnosi się do sądu cywilnego i podlega opłacie w wysokości 5 % wartości robót, do wykonania których chcemy, by sąd zobowiązał dewelopera, bądź też wartości kwoty żądanej z tytułu obniżenia ceny. Dodatkowym kosztem postępowania będzie zaliczka na opinię biegłego sądowego, który ustali zakres i wartość usterek.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz