ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Budowa domu – przepisy

Budowa domu jednorodzinnego wymaga pozwolenia na budowę. Wydaje je starosta w terminie 65 dni od złożenia wniosku, w praktyce może trwać to dłużej. O pozwolenie możemy się starać, kiedy mamy już warunki zabudowy. Do wniosku o pozwolenie na budowę domu należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami np. zgodą zarządcy drogi na wykonanie zjazdu z drogi publicznej. Oczywiście niezbędne jest dołączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. przede wszystkim prawa własności. Oświadczenie składa się na specjalnym druku.

Gdy wniosek ma wady (np. nie zostały dołączone do niego wszystkie dokumenty), starosta zwróci go do uzupełnienia. Ponadto należy liczyć się z tym, że przed wydaniem pozwolenia na budowę trzeba często zasięgać opinii różnych instytucji, a czasami konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli np. budynek ma powstać na obszarze Natura 2000).

Sąsiad będzie brał udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia, gdyby projektowany dom miał być wybudowany przy granicy z jego działką.

Jeżeli inwestor jest jedyną stroną postępowania, budowę może rozpocząć zaraz po otrzymaniu pozwolenia. Trzeba jednak pamiętać o zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac, dołącza się do niego również oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

Gdyby z kolei inwestor zrezygnował z budowy domu, może przenieść pozwolenie na inną osobę. Nowy posiadacz pozwolenia musi złożyć oświadczenie, że przejmuje wszelkie obowiązki swojego poprzednika.

Często w trakcie budowy okazuje się, że inwestor chce zmienić pierwotne plany np. poszerzyć kuchnię, czy dodać 1 okno. Odstępstwa od projektu dzieli się na istotne i nieistotne. Te ostatnie nie wymagają żadnych dodatkowych formalności, prócz obowiązkowego naniesienia przez projektanta zmian na kopiach rysunków projektu budowlanego. Natomiast istotne odstępstwa wymagają sporządzenia nowego projektu i wydania tzw. pozwolenia zamiennego. W przeciwnym razie, budowa może być wstrzymana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który swój sprzeciw może wnieść nawet rozpatrując zgłoszenie zakończenia budowy. Prawo budowlane zawiera katalog istotnych odstępstw. Są nimi w szczególności: zmiana kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji budynku.

Budowa na lata Przepisy nie przewidują żadnego terminu zakończenia budowy. To od samego inwestora zależy, kiedy zechce to zrobić. Jednakże pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym takie pozwolenie stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (przerwanie lub ciągłość budowy musi być udokumentowane w dzienniku budowy).

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2021 © Adwokat Anna Błach

Zadzwoń teraz