ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Akt notarialny – sprawdź zanim podpiszesz

Zgodnie z ustawy Prawo o notariacie prawidłowo sporządzony akt notarialny powinien zawierać:
– dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
– miejsce sporządzenia aktu,
– imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza,
– nadto imię i nazwisko zastępcy,
– imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
– oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
– stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
– stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
– podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
– podpis notariusza.

Jeżeli w akcie notarialnym bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz powinien stwierdzić, że osoba ta nie podpisała aktu i podać tego powody. W przypadku, gdy dokument ten dotyczy czynności prawnej, powinien także zawierać treści istotne dla tej czynności. Ponadto, jeżeli z przepisów ustawy, z przepisów szczególnych albo z woli stron wynika potrzeba umieszczenia w akcie innych stwierdzeń, takie stwierdzenia muszą się w nim znaleźć. Są to wymogi formalne ważności aktu notarialnego.

Brak jednego z tych elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu notarialnego i jest on nieważny. W celu unieważnienia aktu notarialnego należy wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej.

Forma aktu notarialnego jest zastrzeżona m.in. dla następujących czynności: umowy przenoszącej własność nieruchomości, umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość, zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia, złożenie oświadczenia woli na piśmie przez osobę nie mogącą czytać.

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania (kancelarię notarialną), natomiast stronom oraz innym osobom uprawnionym wydaje się wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią, a wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach

Zadzwoń teraz